Shin Sukashi Fuji Ichimatsu
Shin Sukashi Fuji Ichimatsu
Shin Sukashi Fuji Ichimatsu

Shin Sukashi Fuji Ichimatsu

Vendor
TANGO

Dry Cleaning only.

Silk 65% Wisteria 30% Metallic yarn 5%
34